تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان

[ad_1]

تحلیل تکنیکال غگلپا

غگلپا در تایم فریم روزانه بنظر میرسد در حال تکمیل موج e از یک ساختار جمع شونده در موج B قرار دارد و از نظر زمانی میتواند تا محدوده ۱۰ روز آینده نسبت به تکمیل این محدوده قیمتی و حرکت به سمت شکست مقاومت ۱۴۹۰۰ریال اقدام نماید. در صورت عبور از این محدوده اهداف کلاسیک سهم محدوده های ۱۶۸۰۰ و ۱۹۱۰۰ و ۲۲۷۰۰ریال میتواند با دید میان مدت در نظر گرفته شود. حد ضرر این تحلیل شکست محدوده کف قبلی در ۱۳۲۰۰ریال میباشد.

تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان

منبع: شرکت کارگزاری آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

نوشته تحلیل تکنیکال غگلپا | شير پاستوريزه پگاه گلپايگان اولین بار در تحلیلها پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع

تحلیل تکنیکال غفارس | شير پاستوريزه پگاه فارس

[ad_1]

تحلیل تکنیکال غفارس

تحلیل تکنیکال غفارس | شير پاستوريزه پگاه فارس

غفارس در تایم فریم روزانه در کانال صعودی بلند مدت بنظر میرسد در حال اتمام موج ۴ صعودی است و با توجه به پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت و اشباع فروش در dtو قرار گرفتن در محدوده کف کانال با حد ضرر شکست کف کانال قابل بررسی میباشد.

منبع: شرکت کارگزاری آبان
منتشر شده در بخش تحلیل کارگزاران و مشاوران سرمایه گذاری برتر بازار بورس سایت تحلیلها

نوشته تحلیل تکنیکال غفارس | شير پاستوريزه پگاه فارس اولین بار در تحلیلها پدیدار شد.

[ad_2]

لینک منبع